ONZE KERK

GEMEENSCHAP

We geloven dat een eerlijke, persoonlijke relatie met God vanzelf onze relaties met elkaar zal veranderen. 

Na intimiteit met Hem ervaren te hebben, zullen we als "leden van één Lichaam"  naar vertrouwelijke reine omgang met elkaar verlangen om gemeenschappelijk geloof en visie te delen.  1 Joh 4:19-21) 

Zo zullen we discipelen van Jezus zijn - en Zijn beelddragers - door liefde te uiten naar elkaar, samen te bidden en elkaar te dienen.

EVANGELISATIE

Het is niet de bedoeling dat de uiteindelijke context van onze bediening alleen de gemeente omvat : als veranderde mensen willen we het goede nieuws verkondigen en Gods liefde  laten zien en doorgeven aan de mensen om ons heen.

Zoals de Geest Jezus zalfde , zo zal Hij ook ons zalven om uit te reiken naar degenen wier levens lichamelijk, emotioneel en geestelijk verwoest zijn door de vijand. (Lucas 4:18)

Naar Zijn voorbeeld is het onze bedoeling met de liefde en bewogenheid van Jezus mensen in onze samenleving terzijde te staan die zich van hun werkelijke armoede bewust zijn. Omdat wij tot het besef gekomen zijn dat Een voor allen gestorven is.

AANBIDDING

Aanbidding is vooral een christelijke levensstijl. 
De Heere zoekt aanbidders in Geest en in Waarheid.

Aanbidding behoort alleen God toe. Deze daad is de hoogste manier om te erkennen dat Hij onze God is - Psalm 95:7

Aanbidding is een houding van ons gehele wezen en het behoort altijd gevolgd te worden door dienstbetoon. Matheus 4:10 

WOORD

Gods zoon - Jezus - zegt ons dat de "de schrift" niet kan worden gebroken, daardoor geeft Hij aan "de schrift" het hoogste Goddelijke gezag met name "onfeilbaar".

Het woord van God is levend, het is bij machte om door te werken in ons diepste wezen. Het is zo krachtig dat het door Zijn Geest overwinning brengt, bekering bewerkstelligt en vertroosting biedt.

Hierdoor worden levens vernieuwd en veranderd. (Heb. 4:12)